Privacyverklaring

Trainingsstal Blijpaard

Marybel Kemmink

instructie/training

craniosacraal therapie/guasha

 

 

 

Privacyverklaring

Trainingsstal Blijpaard, gevestigd aan Keverdijk 16, 1381 HM Weesp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.blijpaard.nl keverdijk 16, 1381 HM Weesp, 06-41851234

 

Marybel Kemmink is de Functionaris Gegevensbescherming van Trainingsstal Blijpaard, zij is te bereiken via info@blijpaard.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Trainingsstal Blijpaard verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Locatiegegevens

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Trainingsstal Blijpaard verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Om op de juiste locatie je paard te komen behandelen

- Het afhandelen van de betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief.

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Trainingsstal Blijpaard bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens:

Persoonsgegevens > Bewaartermijn 5 jaar

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Trainingsstal Blijpaard verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Trainingsstal Blijpaard gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@blijpaard.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Trainingsstal Blijpaard zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Trainingsstal Blijpaard wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Trainingsstal Blijpaard neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@blijpaard.nl of 06-41851234